CSS Referans Temelden CSS öğrenmek için tüm önemli özellikler ve bilgiler içeren kapsamlı bir CSS referansı Pseudo-class Property Function Data Type Concept @rule Pseudo-class :is() YENİ ::after ::before ::first-letter ::first-line ::placeholder ::selection :active :blank :checked :default :dir() :disabled :empty :enabled :first :first-child :first-of-type :focus :fullscreen…